You are here

หน่วยงาน

ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติด้านสุขภาพจิต

ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติด้านสุขภาพจิต

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

กลุ่มพัฒนาวิชาการและจัดการความรู้

กลุ่มพัฒนาวิชาการและจัดการความรู้

กลุ่มพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านนิติจิตเวช

กลุ่มพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านนิติจิตเวช

กลุ่มพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านวิกฤตสุขภาพจิต

ติดต่อเรา : ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต 

ตึกอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

เบอร์ติดต่อ : 0 2889 9066 - 7  ต่อ 1407 , 1408

เว็บไซต์ : http://www.galyainstitute.com/crisis

 

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

งานจิตเวชชุมชน

งานจิตเวชชุมชน

งานส่งเสริมสุขภาพจิต

งานส่งเสริมสุขภาพจิต

กลุ่มส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน

กลุ่มส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานเภสัชกรรม

กลุ่มงานเภสัชกรรม

หน้า